fbpx
Spring naar de inhoud
Home » Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Definities en toepassing algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene dienstverleningsvoorwaarden zoals hieronder gestipuleerd, hierna genoemd “Algemene voorwaarden”, maken onvoorwaardelijk deel uit van elke schriftelijke, electronische of mondelinge overeenkomst tussen MediaNation NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464 231 310, hierna genoemd “MediaNation” en de Klant. De Algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing in het kader van de handelsrelatie tussen partijen.

Waar door MediaNation specifieke verkoopsvoorwaarden gecommuniceerd worden (zoals bijvoorbeeld verkoopsvoorwaarden voor evenementen), zullen deze voorrang hebben op deze Algemene voorwaarden voor zover zij hiervan afwijken.

De “Klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij MediaNation bestelt. Iedere ondertekenaar van een offerte of bestelbon verbindt zich solidair met de persoon of de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. Hij wordt geacht de Algemene voorwaarden te aanvaarden.

Deze Algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen MediaNation en de Klant, met uitzondering van eventuele specifiek verkoopsvoorwaarden van MediaNation, en met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Klant. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

De niet-uitoefening door MediaNation NV van haar rechten voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

De Algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van MediaNation. De Klant dient bij het plaatsen van een bestelling te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

Voor zover wettelijk toegestaan houdt MediaNation zich het recht voor haar Algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

MediaNation gaat ervan uit dat alle overeenkomsten worden afgesloten als B2B overeenkomsten. Indien dat niet zo zou zijn door onwetendheid van MediaNation dient de Klant dit bij de opdrachtbevestiging expliciet schriftelijk te melden. In dit laatste geval zullen huidige Algemene voorwaarden gelden voor zover wettelijk toelaatbaar.

Aanbod en bestelling

Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant expliciet de Algemene voorwaarden van MediaNation

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de Klant of ondertekening van de offerte of bestelbon.  Een begin van uitvoering geldt eveneens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

Iedere gemaakte offerte is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van verzending, tenzij anders aangegeven. De aanvaarding van een offerte of bestelbon door de Klant dient binnen die periode te gebeuren, zo niet kan MediaNation een herziening van de offerte / bestelbon doorvoeren of de opdracht weigeren.
De tarieven of prijzen, die worden opgenomen in offertes, bestelbonnen, orderbevestigingen, contracten en/of facturen zijn het gevolg van een commerciële onderhandeling tussen MediaNation en de Klant. Ze gelden dus enkel voor deze Klant. De toegekende tarieven gelden enkel op het ogenblik van de offerte, bestelbon, orderbevestiging, contract en/of factuur en houden geen enkele verbintenis van MediaNation naar de toekomst toe.

De offerte / bestelbon vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Het afsluiten van deze overeenkomst verbindt MediaNation niet tot een exclusieve overeenkomst. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het MediaNation vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten diensten of producten te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan de overeenkomst na te gaan of MediaNation diensten levert aan geïdentificeerde concurrenten. 

De overeenkomst kan volgende producten, diensten en advertentiemogelijkheden omvatten, maar bestaat niet uitsluitend uit: video, native advertising, print advertenties, encartage, publireportages, sampling, bannering, sponsoring, ruilovereenkomsten, social media management, strategiebepaling, consultancy, chatbot creatie, webdevelopment, grafisch design, social media e.a. online advertising campagnes, etc…


Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze uitsluitend schriftelijk gewijzigd worden, onder voorwaarde van akkoord van beide partijen, tenzij waar anders aangegeven in deze Algemene voorwaarden.

Prijs

De prijzen vermeld in de offertes, aanbiedingen of bestelbonnen of vermeld in de overeenkomst worden weergegeven in euro, exclusief belastingen. 

Iedere verhoging van de BTW, prijsstijging van producten, materialen of diensten (bv. papier, drukwerk, softwarelicenties,…) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering zal automatisch ten laste van de Klant worden opgelegd.

Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma, zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de Klant, indien wij kunnen aantonen dat de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie met minstens 5 % gestegen zijn. Met name zullen wij ten belope van maximaal 80% de prijs kunnen verhogen navenant de stijging van de tarieven, koersen, weddes en sociale lasten. 

De Klant erkent het confidentieel karakter van de prijzen en tarieven, die aan hem zijn toegekend en verbindt er zich toe deze bedragen / tarieven niet door te geven aan derden. Elke inbreuk op deze verbintenis kan aanleiding geven tot het herzien van de afgesproken prijzen en/of een schadevergoeding.

MediaNation behoudt zich het recht voor te allen tijde haar tarieven te wijzigen. 

Eventuele bijkomende kosten voortkomend uit leveringen, op aanvraag van de Klant gebruikte software,… zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend aan het einde van de campagnelooptijd, in functie van de wijze en plaats van levering of uitvoering. Indien dergelijke bijkomende kosten zich voordoen zal er bij afloop van de campagne een eindfactuur worden opgemaakt.

Levering en continuïteit

MediaNation mag eenzijdig beslissen tot weigering of uitstel van publicatie of uitzending. Een tussen MediaNation en de Klant afgesproken datum van uitvoering of oplevering van een opdracht is steeds indicatief, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door MediaNation. Een overschrijding van deze indicatieve termijn kan dan ook nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding en is geen reden tot opzeg, beëindiging of verbreking van de overeenkomst.

Indien de Klant zijn woonplaats of zetel buiten België heeft, kan MediaNation eisen dat keuze van woonplaats in België wordt gedaan.

Annulering  – Beëindiging

Elk verzoek tot annulering van een campagne op één van de dragers van MediaNation (online, radio,..) dient per aangetekend schrijven bevestigd te worden door de Klant.

De annulering van een opdracht door de Klant waarbij het verzoek tot annuleren meer dan 8 weken voor het verschijnen van de campagne bij MediaNation is toegekomen, is mogelijk zolang MediaNation haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van het totaal te factureren bedrag.
Indien het verzoek tot annulering tussen 8 en 4 weken voor het verschijnen van de campagne bij MediaNation is toegekomen, moet 50% van de geannuleerde campagne worden vergoed door de Klant, vermeerderd met eventuele gepresteerde diensten en gemaakte kosten in het kader van de geannuleerde campagne.
Minder dan 4 weken voor de eerste verschijningsdatum van de campagne is geen annulering meer mogelijk en wordt de volledige bestelbon gefactureerd aan de Klant.

Ingeval van annulering van een lopende opdracht door de Klant, behoudens overmacht, zal de bestelling volledig gefactureerd worden.

MediaNation heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens MediaNation niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot een compensatie te betalen door de Klant, ten belope van maximaal het volledige verschuldigde facturatiebedrag.
MediaNation heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen indien de Klant in de staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Overmacht

Indien MediaNation geconfronteerd wordt met overmacht, in het bijzonder gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door MediaNation in redelijkheid niet waren te voorzien, en waarbij deze producten of diensten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudt MediaNation zich het recht voor om een alternatief te zoeken dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Dit geldt eveneens inzake wijzigingen in de advertentievoorwaarden van derden tijdens de looptijd van de opdracht.

MediaNation is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, verlies of vernietiging van het informaticasysteem of databank, lock-outs, een feit of beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt, technische defecten, faillissement van één der leveranciers of onderaannemers, cateraars of medewerkers aan een evenement, een ziekte / een epidemie / een pandemie (zoals coronavirus), een lockdown, of enige andere vorm van sociale onrust of iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van MediaNation ontsnapt,…
MediaNation dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van MediaNation, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijk is geworden, verbinden de klant en MediaNation zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Herziening van een opdracht

Bepaalde omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een herziening van een opdracht en de daarbij horende offerte of bestelbon. Deze herziening dient steeds schriftelijk te gebeuren, ondertekend door beide partijen, waarbij de offerte of bestelbon met betrekking tot de herziene overeenkomst steeds de volledige opdracht behelst die tussen de partijen werd overeengekomen en alle vorige offertes en bestelbonnen vervangt.

Overeenkomsten m.b.t. aantal clicks en/of leads en/of views

Wanneer er tussen MediaNation en de Klant een overeenkomst wordt afgesloten m.b.t. clicks en/of leads en/of views, dan is het aantal clicks en/of leads en/of views dat vooropgesteld wordt steeds indicatief en vormt dit nooit een resultaatsverbintenis in hoofde van MediaNation. Als het vooropgestelde indicatief aantal clicks en/of leads en/of views niet gehaald worden kan hiervoor dan ook geen schadevergoeding gevorderd worden van MediaNation, of wanprestatie ingeroepen worden, door de Klant.

MediaNation behoudt zich het recht voor te allen tijde het bewijssysteem van de advertenties, campagnes,… te wijzigen. 

Overeenkomsten voor web development, grafisch ontwerp (online + offline), videoproductie en project management

In de vooropgestelde prijzen is 1 correctieronde inbegrepen, zowel voor tekst als beeld. Indien de Klant meer correctierondes vraagt kunnen deze als meerkost op de eindfactuur worden aangerekend door MediaNation.

Overeenkomsten m.b.t. promotiemateriaal en publicaties in de uitgaven van MediaNation

Publireportages, advertorials, advertenties en ander promotiemateriaal opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave kunnen door MediaNation op eigen initiatief en op kosten van de Klant vertaald worden. Eveneens kan MediaNation een vertaling verzoeken van de Klant. 

MediaNation bewaart het door de Klant aangeleverde materiaal tot minimaal 3 maanden na de einddatum van de overeenkomst zoals overeengekomen bij aanvang van de campagne en mag dit na deze periode vernietigen, tenzij de Klant zich hiertegen schriftelijk verzet voor het einde van deze termijn.

In de vooropgestelde prijzen is 1 correctieronde inbegrepen, zowel voor tekst als beeld. Indien de Klant meer correctierondes vraagt kunnen deze als meerkost op de eindfactuur worden aangerekend door MediaNation.

MediaNation mag op de wijze die zij passend acht aanduiden dat de publicatie of uitzending een advertentie betreft.

De annulering van een printadvertentie is niet meer mogelijk in de periode van 15 dagen voor de verschijningsdatum van het magazine.

Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de Klant tijdig geleverd op de zetel van MediaNation, volgens de specificaties van de technische fiche. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen van het betrokken publicatiemedium; de technische fiche is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag. De Klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten om dit materiaal gebruiksklaar te maken aan de Klant gefactureerd worden. 

De Klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van instructies met betrekking tot het geleverde materiaal volgens de voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen binnen de bestelbon, offerte of bevestiging.

MediaNation is niet aansprakelijk voor gebreken of technische fouten bij laattijdige aanlevering van het materiaal. MediaNation kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken bij het drukken of online brengen bij opgave van verkeerde gegevens door de Klant of bij opgave van materiaal of documenten door de Klant die niet voldoen aan alle vereiste voorwaarden. 

De Klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee het materiaal heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De Klant erkent de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.

De inhoud van de opdracht en de gegevens en informatie die daartoe worden aangewend vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, die eveneens de exclusieve verantwoordelijkheid draagt m.b.t. eventuele overtredingen van de wet, klachten of procedures gelinkt aan deze inhoud. De Klant dient MediaNation te vrijwaren wanneer zij door derden dienaangaande wordt aangesproken of in een procedure wordt betrokken. Alle schade, die MediaNation hierdoor lijdt, zal zij kunnen verhalen op de Klant. Ook indien MediaNation genoodzaakt wordt om een recht van antwoord te publiceren, zal de Klant dienen in te staan voor alle kosten hieraan verbonden.

Overeenkomsten m.b.t. radioreclame en uitzending van radioadvertenties

Radioreclame: Met radioreclame bij MediaNation worden volgende vormen onderscheiden:

Audiospot is een vorm van audioreclame binnen vast voorziene reclameblokken tijdens live-uitzendingen, reruns en podcasts en kunnen verschillende lengtes aannemen (van 10 tot max 30”).

Sponsoring is een vorm van audioreclame via een tag-on net na de aan- of afkondiging of van een programma(blok). Sponsoring is een tag-on van max. 5” en mag geen promo of call-to action bevatten.

Preroll is een spot van max. 15” op online audio, net voor de start van het audiofragment of podcast.

Native/publireportage is een gesponsorde inhoudelijke boodschap van max. 3’ die in de plaats van een reclameblok wordt uitgezonden.

Uitzenduren: MediaNation bezorgt voor de start van de radiocampagne een tijdschema van de campagne met uitzenduren aan de Klant. De uitzenduren zijn slechts een indicatie, enkel de plaats in het betreffende reclameblok of uitzendschema wordt gegarandeerd.

Het aantal aangekochte spots wordt zoveel mogelijk in de live-blokken geplaatst, zonder garantie van aantal. De spots die niet in de live-blokken worden uitgezonden, kunnen door MediaNation doorheen de andere programma’s (podcasts, reruns, …) tussen 6u en 19u worden geplaatst, ten einde het aantal spots minimaal te garanderen. 

De spots die in de live-blokken worden geplaatst, worden ook meegenomen in de reruns die doorheen de dag, of na de uitzenduren voor 6u of na 19u, of tijdens het weekend, kunnen worden uitgezonden, zodat de Klant in sommige gevallen meer spots krijgt dan het aantal aangekocht. MediaNation is echter niet verplicht om deze extra (gratis) spots vooraf mee te delen aan de Klant.

Kwaliteit: De Klant bezorgt het volledige advertentiemateriaal volgens de vereisten vermeld in de technische fiche en tegen de vermelde aanleverdatum.

MediaNation heeft het recht om spots die niet beantwoorden aan de specificaties vermeld in de technische fiche of die de aanleverdatum overschrijden, niet te aanvaarden. In dit geval of in geval van niet-aanlevering, is de Klant het bedrag van de campagne zoals vermeld in de bestelbon wel verschuldigd aan MediaNation.

Indien MediaNation de spot dient aan te passen omwille van technische of inhoudelijke onvolkomenheden, zijn de kosten daarvan ten laste van de Klant.

MediaNation kan de spot ook weigeren, indien de spot omwille van inhoudelijke of vormgevelijke redenen niet aan de vereisten van een business zender voldoet. In dit geval garandeert de Klant de nodige aanpassingen te zullen uitvoeren ten einde te voldoen aan de technische of inhoudelijke specificaties. In geval van niet-aanlevering, is de Klant het bedrag van de campagne zoals vermeld in de bestelbon wel verschuldigd aan MediaNation.

Indien de spot langer is dan voorzien, wordt deze afgerond naar de volgende index in rang. Indien de spot de maximale lengte van 30” overschrijdt, zal 20% toeslag worden aangerekend. Indien de spot langer is dan 40”, wordt deze niet aanvaard. MediaNation kan deze laten inkorten tot de maximale lengte, waarbij de kosten zullen worden doorgerekend aan de Klant. Indien de Klant dit weigert, wordt de spot niet uitgezonden, maar is de Klant het bedrag vermeld in de bestelbon wel verschuldigd.

Uitzending: De radiospots zullen uitgezonden worden op alle dragers waar BusinessAM beluisterd kan worden,zowel via DAB+ als op de digitale kanalen (minstens op de website BusinessAM en courante online audioplatformen.)

Sponsoring: Sponsoring wordt door MediaNation intern ingesproken en opgemaakt. De Klant bezorgt de formulering van de sponsorvermelding aan MediaNation, volgens de specificaties en aanlevertermijnen in de technische fiche vermeld. De productie van sponsoring is inbegrepen in het tarief. MediaNation zal de tag-on vermelding na productie vooraf doorsturen naar de Klant, maar deze kan hier geen wijzigingen meer aanbrengen.

De tag-on mag geen call to action of promo bevatten.

De sponsoring zal tijdens het programma minstens 2x per uur worden uitgezonden, MediaNation is echter niet gebonden om de specifieke tijdstippen vooraf aan de Klant te bezorgen.

Indien het programma waarin de sponsoring loopt wordt verplaatst, wordt dit steeds voorafgaand door MediaNation schriftelijk gecommuniceerd aan de Klant. De Klant heeft het recht deze sponsoring te annuleren, indien het programma met meer dan 4 weken wordt opgeschoven.

Indien het programma door onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd, heeft de Klant de keuze om het bedrag vermeld in de bestelbon te besteden op een later tijdstip of aan een andere campagne binnen MediaNation.

Verplaatsing: Verplaatsing van een campagne is mogelijk indien het bedrag vermeld in de bestelbon niet wordt verminderd en indien de verplaatsing schriftelijk wordt aangevraagd 14 dagen voor verschijning van de campagne en mits schriftelijke bevestiging door MediaNation.

Een campagne kan maximaal 2x worden verplaatst.

In specifieke gevallen kunnen uitzonderingen worden toegestaan, zoals bijv. voor de autosector tijdens de salonperiode. MediaNation garandeert in dit geval dat de spots van concurrerende merken nooit vlak na elkaar worden uitgezonden.

Audio Preroll: Zowel de live radio uitzending als alle herbeluisterfragmenten die online op BusinessAM beluisterd kunnen worden, kunnen voorafgegaan worden door een audio preroll van max. 15”.

Er kan maar 1 preroll per audiofragment worden afgespeeld.

De prerolls worden op impressiebasis aangekocht, en hangen niet vast aan een specifieke uitzending. Indien dit wel het geval moet zijn, moet dit door de Klant aangevraagd worden aan MediaNation en door deze laatste schriftelijk worden bevestigd.

Native/publireportage: Het reclameblok kan vervangen worden door een exclusieve publireportage van max. 3’. Dit moet altijd voorafgegaan worden door een door MediaNation vermelde boodschap van gesponsorde inhoud. 

De reportage kan worden aangeleverd door de klant, volgens de voorwaarden vermeld op de technische fiche. MediaNation kan op basis van de kwaliteit steeds aanpassingen vragen of zelfs de publireportage annuleren. Klant is in dit geval verplicht om wijzigingen aan te brengen rekening houdende met de deadline van radio advertenties. In geval van niet tijdig de wijzigingen aan te brengen, wordt de campagne volledig gefactureerd aan de Klant.

MediaNation kan de publireportage ook zelf produceren, hiervoor zal steeds een voorstel op maat worden aangemaakt in functie van de wensen van de Klant en de mogelijkheden binnen MediaNation.

MediaNation brengt voor de start van de campagne de Klant op de hoogte van het tijdstip van uitzending van de publireportage.

Overeenkomsten m.b.t. onderhoudscontracten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is elke onderhoudsovereenkomst tussen MediaNation en de Klant een overeenkomst van onbepaalde duur. De kostprijs van de onderhoudsdiensten wordt maandelijks gefactureerd aan de Klant. De Klant verbindt er zich toe tijdig de informatie en instructies te verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderhoud en MediaNation alle nodige toegang tot haar IT-systemen te bezorgen.

De Klant en MediaNation hebben ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen, mits een opzegtermijn van minstens 3 maanden. De opzeg gebeurt door middel van aangetekend schrijven. 

Onderhoudscontracten voor websites gelden enkel voor de specifieke website bepaald in de offerte, bestelbon of overeenkomst. Er vind geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen bij eventuele beëindiging van de website.  

Overeenkomsten m.b.t. hosting en domeinnamen

De Klant aanvaardt dat MediaNation voor diensten met betrekking tot domeinnaamregistratie gebruik maakt van de diensten van haar onderaannemer Combell nv (ondernemingsnummer 0541.977.701). De Klant erkent kennis genomen te hebben van, en aanvaardt uitdrukkelijk de voorwaarden van Combell nv  inzake de registratie en het gebruik van domeinnamen, te raadplegen op diens website www.combell.com.

De Klant aanvaardt dat MediaNation voor diensten met betrekking tot hosting gebruik maakt van de diensten van haar onderaannemer Combell nv (ondernemingsnummer 0541.977.701). De Klant erkent kennis genomen te hebben van, en aanvaardt de voorwaarden van Combell nv  inzake het gebruik voor hosting, te raadplegen op diens website www.combell.com.

MediaNation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of fouten die toe te wijzen zijn aan de dienstverlening van de toeleverancier(s) van deze diensten.

Opdrachten die de registratie van een domeinnaam en/of hosting van een website omvatten worden automatisch verlengd na de vervaldatum van de domeinregistratie. Verlengingen worden gefactureerd in dezelfde maand waarin de originele overeenkomst werd gesloten. De automatische verlenging kan enkel door de Klant worden stopgezet via aangetekend schrijven, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de lopende periode.

Bij niet-betaling van facturen met betrekking tot hosting en domeinnamen, worden de diensten door MediaNation opgeschort en blijven de tegoeden onverminderd inbaar. Het heractiveren, indien dit technisch mogelijk is, gebeurt pas na betaling van de openstaande tegoeden en eventuele bijkomende kosten voor herregistratie of het terugplaatsen van een hosting back-up. MediaNation is in dat geval niet aansprakelijk voor mogelijk dataverlies of mogelijk technische problemen.

Overeenkomsten m.b.t. sociale media diensten

Wanneer de Klant advertenties wenst te plaatsen via Google, Facebook en/of andere sociale media platformen,  zal dit gebeuren onder de voorwaarden die deze media vooropstellen voor advertenties via hun platform. MediaNation kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze aanbieders weigeren de advertentie online te zetten of de advertentie op een bepaald ogenblik beperkt of niet meer vertonen of als de Klant meent verlies te lijden door de weergave van de aangeleverde advertenties door het platform. 

Voor social media campagnes (op platformen zoals Google AdWords, Facebook, LinkedIn of Instagram) zullen de maandelijkse mediabudgetten integraal door gefactureerd worden aan de Klant, vermeerderd met een transactiekost van 5% van het integrale mediabudget. De transactiekost wordt niet gevraagd indien de Klant zich akkoord verklaart om zijn eigen creditcard-/facturatiegegevens te koppelen aan het desbetreffende medium.

MediaNation behoudt zich het recht voor te allen tijde het bewijssysteem van de advertenties, campagnes,… te wijzigen. 

Ruilakkoorden

Binnen het kader van een ruilakkoord wordt een samenwerking aangegaan, waarbij op de bestelbon of offerte beschreven diensten of producten ter beschikking gesteld worden aan MediaNation door de Klant. MediaNation verbindt zich ertoe om in ruil hiervoor advertentieruimte of diensten ter beschikking te stellen voor een waarde gelijk aan de ter beschikking gestelde diensten of producten. 

De Klant verbindt zich ertoe de diensten en goederen ter beschikking te stellen en houden, en te leveren conform de gemaakte afspraken.

MediaNation en de Klant zullen de overeengekomen bedragen aan elkaar verrekenen en dit in overeenstemming met volgende richtlijnen:

na het afsluiten van de overeenkomst zal MediaNation een factuur bezorgen aan de Klant, gelijk aan de waarde van de ruil, vermeerderd met het bedrag van de BTW.

binnen de dertig dagen na factuurdatum bezorgt de Klant een factuur aan MediaNation gelijk aan de ter beschikking gestelde goederen of diensten, vermeerderd met het bedrag van de BTW.

deze ruilfacturen zullen zich van rechtswege compenseren. Het mogelijk BTW-verschil is ten laste van de Klant en is te betalen binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur door de Klant. De facturen kunnen bijgevolg niet worden overgedragen, geëndosseerd of in pand gegeven.

Ruilfacturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk.

Indien de ruilovereenkomst niet of niet volledig kan uitgevoerd worden door omstandigheden binnen de controle van de Klant (zoals bv. stopzetting van het medium, stopzetting van de activiteit,…) zal het saldo van de ruilovereenkomst (m.n. het verschil tussen de reeds opgenomen ruilwaarde en het voorziene volume van deze ruilovereenkomst) door MediaNation gefactureerd worden aan de Klant.

Aansprakelijkheid

De Klant is exclusief aansprakelijk voor eventuele fouten in aangeleverd publiciteitsmateriaal. De Klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het gebruikte materiaal. De Klant is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks lijden, en hij zal MediaNation op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen MediaNation, en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen MediaNation ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe MediaNation zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de Klant verhaald worden. 

MediaNation is enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opzet, bedrog of grove fout van haar aangestelden. 

Elke persoon die een opdracht geeft, zelfs voor rekening van een derde, is hoofdelijk aansprakelijk voor het product, de dienst en/of de advertentie die hij laat plaatsen en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan de derde wordt gericht.

De Klant aanvaardt dat MediaNation niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de websites en applicaties van MediaNation of door het internet.

De Klant aanvaardt dat alle communicatie tussen de Klant en MediaNation nv en de door MediaNation gerealiseerde back-ups als bewijsmateriaal kunnen dienen.

MediaNation is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De Klant vrijwaart MediaNation voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

De Klant erkent dat de aansprakelijkheid van MediaNation in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de advertentie/levering door MediaNation gefactureerde bedrag, en anderzijds tot de bewezen rechtstreekse schade.

Betaling

Alle facturen van MediaNation aan de Klant zijn via overschrijving en netto betaalbaar binnen de opgegeven betalingstermijn aan de maatschappelijke zetel van MediaNation. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest met zich mee van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 125, onverminderd het recht van MediaNation vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.

De niet-betaling van facturen op de vervaldag geeft MediaNation het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen, opdrachten en overeenkomsten te schorsen en de onmiddellijke betaling te vragen van alle nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, zonder dat daartoe enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en zonder enig verhaal of compensatie.

Totdat de Klant volledig heeft betaald, behoudt MediaNation het volledige eigendomsrecht op haar producten en diensten. 

Na bevestiging van de bestelling wordt een voorschot van 30% van de offerte / bestelbon gefactureerd. De overige 70% wordt evenredig over de resterende looptijd van het contract maandelijks gefactureerd. 

Ingeval van webdevelopment, grafisch ontwerp (online + offline), videoproductie en project management zullen de gepresteerde uren maandelijks gefactureerd worden, waarbij bij de facturatie van de laatste prestaties het voorschot van 30% in mindering wordt gebracht. 

Als MediaNation een voorschotfactuur opmaakt, dan mag MediaNation de uitvoering van de opdracht opschorten tot de Klant deze voorschotfactuur heeft voldaan.

Om milieu- en economische redenen stuurt MediaNation facturen uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de Klant uitdrukkelijk binnen 14 kalenderdagen na ondertekening van de bestelling anders verzoekt, verbindt de Klant zich ertoe om facturen te ontvangen op het e-mailadres waarmee hij de offerte / bestelbon / bestelling heeft bevestigd.

Facturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk. 

Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de Klant.

Intellectuele rechten

MediaNation behoudt alle intellectuele rechten op eigen geproduceerde materialen; alle werken, tekeningen en modellen, merken, databases, insteken, teksten, videomateriaal, beeldmateriaal, ontwerpen, realisaties en interpretaties blijven exclusief eigendom van MediaNation en mogen niet geïmiteerd of gereproduceerd worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van MediaNation. 

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele rechten te welke titel ook. 

De Klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de Klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de houders van eventuele portretrechten.

Klachten

Klachten of protesten betreffende de producten, diensten, geplaatste advertenties, leveringen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan MediaNation binnen 8 dagen na verschijning of levering. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet en geven geen automatisch recht op compensatie.

Strijdigheid met wetten, openbare orde of goede zeden

MediaNation behoudt zich het recht voor de uitvoering van een opdracht te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding voortvloeit voor de Klant en zonder dat een eenzijdige verbreking in hoofde van MediaNation zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat de opdracht strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen of, strijdig is met de openbare orde of goede zeden.

Proefvoorstelling en goedkeuring door de Klant

Wanneer de Klant een proefvoorstelling van de uitvoering van de opdracht door MediaNation wenst voor het verschijnen of online gaan ervan, dient hij dit uitdrukkelijk te vragen bij het opmaken van de offerte. De proefvoorstelling wordt per e-mail aan de Klant bezorgd. Vanaf de ontvangst van de proefvoorstelling door de Klant, begint een termijn van 48 uur te lopen waarbinnen de Klant kan reageren met opmerkingen of een akkoord. Als er binnen deze periode geen opmerkingen worden gemaakt, wordt de Klant geacht de proefvoorstelling te aanvaarden.

Diverse bepalingen

Zowel MediaNation als de Klant aanvaarden elektronische communicatie, zoals bv. e-mail, als geldige vorm van communicatie.

De Klant geeft toestemming aan MediaNation om zijn naam en/of logo, alsook verslag van de voor de Klant uitgevoerde opdrachten, te gebruiken voor referenties.

Eventuele kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan de opdracht van de klant toegewezen kunnen worden, vallen ten laste van de Klant.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot een overeenkomst, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.  De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

Laatste update: 21/03/2023