fbpx
Spring naar de inhoud
Home » Verkoopsvoorwaarden evenementen

Verkoopsvoorwaarden evenementen

Definities en toepassing Verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden voor evenementen, hierna genoemd “Verkoopsvoorwaarden”, zoals hieronder gestipuleerd, zijn van toepassing op alle bestellingen met betrekking tot evenementen die worden geplaatst bij MediaNation NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464 231 310, hierna genoemd “MediaNation”. De Verkoopsvoorwaarden maken onvoorwaardelijk deel uit van elke schriftelijke, electronische of mondelinge overeenkomst tussen MediaNation en de Klant. De Verkoopsvoorwaarden zijn automatisch van toepassing in het kader van de handelsrelatie tussen partijen.

“Event sponsor” houdt in: een Klant die zijn logo en/of merknaam wenst te verbinden of verbindt aan het evenement en de spreker door middel van visuele of auditieve vermeldingen in on- en offline uitingen.

De “Klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij MediaNation bestelt. Iedere ondertekenaar van een offerte of bestelbon verbindt zich solidair met de persoon of de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. Hij wordt geacht de Algemene voorwaarden van MediaNation alsook deze Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

Waar deze Verkoopsvoorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden van MediaNation, zullen deze Verkoopsvoorwaarden voorrang hebben.

Alle betrokken partijen verklaren kennis te hebben genomen van deze Verkoopsvoorwaarden en vrijwillig de uiteengezette verplichtingen te accepteren. De Klant gaat tevens uitdrukkelijk akkoord met het huishoudreglement van de zaal of locatie waar het evenement plaatsvindt.

Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan of van deze Verkoopsvoorwaarden dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

De niet-uitoefening door MediaNation van haar rechten voortvloeiend uit deze Verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

De Algemene voorwaarden van MediaNation en de Verkoopsvoorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van MediaNation. De Klant dient bij het plaatsen van een bestelling te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden en de Verkoopsvoorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

Aanbod, opties en bestelling

Door de offerteaanvraag en/of de bestelling van de Klant, worden onderhavige Verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende, schriftelijke vermelding, en met verzaking aan zijn eigen voorwaarden, voor uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

Het gecommuniceerde aanbod is geldig voor maximaal 10 kalenderdagen. Als een derde de datum tijdens deze geldigheidsperiode wil bevestigen, wordt een periode van 24 uur toegekend aan de Klant in de eerste optie om zijn offerte te bevestigen. Na deze termijn, en zonder schriftelijke bevestiging van de Klant, behoudt MediaNation zich het recht voor om de opties automatisch te annuleren. Een mondelinge of schriftelijk toegestane optie is niet bindend.

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de Klant of ondertekening van de offerte of bestelbon. De offerte en bestelbon bevatten een vermelding die de Klant herinnert aan de voorliggende voorwaarden. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

Iedere overeenkomst waarbij de Klant als “Event Sponsor” wil optreden is bevestigd onder voorbehoud van goedkeuring door een afgevaardigde van de spreker of andere performer. Indien Event Sponsor en MediaNation een sponsorovereenkomst wensen aan te gaan, dan dient de Klant mee te werken aan het goedkeuringsproces opgelegd door de spreker of andere performer.

Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk vermeld omvat de aankoop van reguliere tickets geen parkeerplaatsen en iedere aankoop van VIP-tickets geeft recht op maximaal 1 parkeerplek per 2 tickets. MediaNation kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien parkeergelegenheden vlak bij de locatie door onvoorziene omstandigheden toch niet beschikbaar zijn.

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze uitsluitend schriftelijk wijzigen, door akkoord van beide partijen.

Voor zover wettelijk toegestaan behoudt MediaNation zich het recht haar algemene en verkoopsvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

Prijs, betaling en facturatie

De prijzen in de overeenkomst worden weergegeven in euro, exclusief belastingen en gelden voor de volledige duur van de overeenkomst.

Iedere verhoging van de BTW, prijsstijging van producten, materialen of diensten (bv papier, drukwerk, softwarelicenties,…)  of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering zal automatisch ten laste van de Klant worden gelegd.

Om milieu- en economische redenen stuurt MediaNation facturen uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de Klant uitdrukkelijk binnen 14 kalenderdagen na ondertekening van de bestelling anders verzoekt, verbindt de Klant zich ertoe om facturen te ontvangen op het e-mailadres waarmee hij de offerte / bestelbon / bestelling heeft bevestigd.

De Klant erkent het confidentieel karakter van de prijzen en tarieven, die aan hem zijn toegekend en verbindt er zich toe deze bedragen / tarieven niet door te geven aan derden. Elke inbreuk op deze verbintenis kan aanleiding geven tot het herzien van de afgesproken prijzen en/of een schadevergoeding.

MediaNation behoudt zich het recht voor te allen tijde haar tarieven alsook het bewijssysteem van de advertenties, campagnes,… te wijzigen.

Eventuele bijkomende kosten van leveringen, installaties of commissies uitgevoerd op vraag van de Klant zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend aan het einde van het evenement. Indien dergelijke bijkomende kosten zich voordoen zal er na het evenement een eindfactuur worden opgemaakt.

Het afsluiten van deze overeenkomst verbindt MediaNation niet tot een exclusieve overeenkomst. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het MediaNation vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten diensten te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan de overeenkomst na te gaan of MediaNation diensten levert aan geïdentificeerde concurrenten.

Na bevestiging van de bestelling door de Event Sponsor wordt een voorschot van 30% van de offerte / bestelbon gefactureerd. De overige 70% wordt evenredig over de resterende looptijd van het contract maandelijks gefactureerd.

Een aanbetaling van 100% van de prijs van aangekochte tickets wordt na ontvangst van de bevestiging aan de klant gefactureerd. Alleen de ontvangst van de betaling van dit bedrag, uiterlijk een week voor de datum van het evenement, zal dienen als garantie voor reservering van de voorziene zitplaatsen.

Alle facturen mediawaarde zijn via overschrijving en netto betaalbaar binnen de opgegeven betalingstermijn aan de maatschappelijke zetel van MediaNation. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest met zich mee van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het totale bedrag met een minimum van € 125, onverminderd het recht van MediaNation vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.

De niet-betaling van facturen op de vervaldag geeft MediaNation het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen, opdrachten en overeenkomsten te schorsen en om de Klant toegang tot het evenement te ontzeggen en de onmiddellijke betaling te vragen van alle nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, zonder dat daartoe enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en zonder enig verhaal of compensatie.

Facturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk. 

Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de Klant.

Aansprakelijkheid

Enkel de Klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in het aangeleverde publiciteitsmateriaal.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het geleverde gebruikte materiaal.

Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks lijden, en hij zal MediaNation op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen MediaNation, en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen MediaNation ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe MediaNation zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de Klant verhaald worden.

De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het aangeleverde publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerden en/of gefilmden.

Elke persoon die een opdracht geeft of een bestelling plaatst, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk aansprakelijk voor het product en/of de dienst die hij vraagt en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan de derde wordt gericht.

Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de Klant tijdig geleverd op de zetel van MediaNation, volgens de specificaties van de technische fiche. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen van het betrokken medium; de technische fiche is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag. De Klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten om het materiaal gebruiksklaar te maken, aan de klant gefactureerd worden.

De Klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van instructies met betrekking tot het geleverde materiaal volgens de voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen binnen de bestelbon, offerte of bevestiging.

MediaNation is niet aansprakelijk voor gebreken of technische fouten bij laattijdige aanlevering van het materiaal. MediaNation kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken bij het drukken of online brengen bij opgave van verkeerde gegevens door de Klant of bij opgave van materiaal of documenten door de Klant die niet voldoen aan alle voorwaarden, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de Klant.

De Klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De Klant erkent de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.

De Klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s dat MediaNation niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de websites en applicaties van MediaNation 

De Klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door MediaNation gerealiseerde back-ups als bewijsmateriaal kunnen dienen.

MediaNation is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart MediaNation voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

MediaNation is niet aansprakelijk in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie van het evenement waar het evenement plaatsvindt. MediaNation kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het onvoorzien uitvallen van technische installaties, materieel en uitrusting, noch in geval van overmacht.

Annulering en uitvoering van een opdracht

Ingeval van annulering van een lopende opdracht door de Klant, behoudens overmacht, zal de bestelling volledig gefactureerd worden.
MediaNation heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens MediaNation niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van het volledig verschuldigde facturatiebedrag.
MediaNation heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen indien de Klant in de staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Indien MediaNation geconfronteerd wordt met overmacht, t.t.z. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, door MediaNation in redelijkheid niet waren te voorzien, en waarbij deze producten of diensten nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudt MediaNation zich het recht voor om een alternatief te zoeken dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

Ruilakkoorden

Binnen het kader van een ruilakkoord wordt een samenwerking aangegaan, waarbij op de bestelbon of offerte beschreven diensten of producten ter beschikking gesteld worden aan MediaNation door de Klant. MediaNation verbindt zich ertoe om in ruil hiervoor advertentieruimte of diensten ter beschikking te stellen voor een waarde gelijk aan de ter beschikking gestelde diensten of producten. 

De Klant verbindt zich ertoe de diensten en goederen ter beschikking te stellen en houden, en te leveren conform de gemaakte afspraken.

MediaNation en de Klant zullen de overeengekomen bedragen aan elkaar verrekenen en dit in overeenstemming met volgende richtlijnen:

na het afsluiten van de overeenkomst zal MediaNation een factuur bezorgen aan de Klant, gelijk aan de waarde van de ruil, vermeerderd met het bedrag van de BTW.

binnen de dertig dagen na factuurdatum bezorgt de Klant een factuur aan MediaNation gelijk aan de ter beschikking gestelde goederen of diensten, vermeerderd met het bedrag van de BTW.

deze ruilfacturen zullen zich van rechtswege compenseren. Het mogelijk BTW-verschil is ten laste van de Klant en is te betalen binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur door de Klant. De facturen kunnen bijgevolg niet worden overgedragen, geëndosseerd of in pand gegeven.

Ruilfacturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk.

Indien de ruilovereenkomst niet of niet volledig kan uitgevoerd worden door omstandigheden binnen de controle van de Klant (zoals bv. stopzetting van het medium, stopzetting van de activiteit,…) zal het saldo van de ruilovereenkomst (m.n. het verschil tussen de reeds opgenomen ruilwaarde en het voorziene volume van deze ruilovereenkomst) door MediaNation gefactureerd worden aan de Klant.

Intellectuele rechten

Behoudens schriftelijke toestemming van MediaNation is het de Klant niet toegestaan op enige manier reproducties te maken van de lezingen of andere werken die het voorwerp uitmaken van de lezing. Bedoeld zijn onder meer, maar niet uitsluitend, om foto-, video- en audioreproducties op gelijk welke drager (ook via internet). Bij inbreuk hierop zal MediaNation het recht hebben de Klant de toegang tot de evenementslocatie te ontzeggen. Dit eveneens voor toekomstige evenementen.

MediaNation behoudt de intellectuele op alle eigen geproduceerde materialen; alle werken, merken, tekeningen en modellen, databases, insteken, teksten, videomateriaal, beeldmateriaal, ontwerpen, realisaties en interpretaties blijven exclusief eigendom van MediaNation en mogen niet geïmiteerd of gereproduceerd worden. 

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele rechten te welke titel ook.

De Event Sponsor geeft MediaNation toestemming om de merknaam/bedrijfsnaam, logo, locatie… van de sponsor op te nemen in de promotie van het evenement. MediaNation heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, met weergave van de Event Sponsors.

De Klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het aangeleverde publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de Klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de houders van de portretrechten.

Klachten

Klachten of protesten betreffende de producten, diensten, geplaatste advertenties, leveringen en de daarop betrekking hebbende facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan MediaNation binnen 8 dagen na verschijning of levering of de factuurdatum. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet en geven geen automatisch recht op compensatie.

De overeenkomst op afstand voor de levering van vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het Wetboek Economisch Recht.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opdracht

De inhoud van de opdracht en de gegevens en informatie die daartoe worden aangewend vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, die eveneens de exclusieve verantwoordelijkheid draagt m.b.t. eventuele overtredingen van de wet, klachten of procedures gelinkt aan deze inhoud. De Klant dient MediaNation te vrijwaren wanneer zij door derden dienaangaande wordt aangesproken of in een procedure wordt betrokken. Alle schade, die MediaNation hierdoor lijdt, zal zij kunnen verhalen op de Klant. Ook indien MediaNation genoodzaakt wordt om een recht van antwoord te publiceren, zal de Klant dienen in te staan voor alle kosten hieraan verbonden.

MediaNation behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering van een opdracht te weigeeren, stop te zetten of uit te stellen zonder dat de Klant hiervoor enige schadevergoeding kan vragen aan MediaNation en zonder dat een eenzijdige verbreking in hoofde van MediaNation zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat de opdracht strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen of strijdig is met de openbare orde of goede zeden.

Proefvoorstelling en goedkeuring door de klant

Wanneer de Klant een proefvoorstelling van de uitvoering van de opdracht door MediaNation wenst voor het verschijnen of online gaan ervan, dient hij dit uitdrukkelijk te vragen bij het opmaken van de offerte. De proefvoorstelling wordt per e-mail aan de Klant bezorgd. Bij ontvangst van de proefvoorstelling begint een termijn van 48 uur te lopen waarbinnen de klant opmerkingen of akkoord kan geven. Als er binnen deze periode geen opmerkingen worden gemaakt, dan wordt de Klant geacht de proefvoorstelling te aanvaarden.

Diverse bepalingen

Zowel MediaNation als de Klant aanvaarden elektronische communicatie, zoals bv. e-mail, als geldige vorm van communicatie.

MediaNation is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, verlies of vernietiging van het informaticasysteem of databank, lock-outs, een feit of beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt, technische defecten, faillissement van één der leveranciers of onderaannemers, cateraars of medewerkers aan het evenement, een ziekte / een epidemie / een pandemie (zoals coronavirus), een lockdown, of enige andere vorm van sociale onrust of iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van MediaNation ontsnapt,…

MediaNation dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van MediaNation, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijk is geworden, verbinden de Klant en MediaNation zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.
De Event Sponsor geeft toestemming aan MediaNation om zijn naam en/of logo te gebruiken voor referenties.

Eventuele kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan een opdracht toegewezen kunnen worden, vallen ten laste van de Klant.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot een overeenkomst, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België).  De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

Laatste update: 21/03/2023