fbpx
Spring naar de inhoud
Home » Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1: EIGENDOM EN WIJZIGING WEBSITE

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op MediaNation NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.231.310 (“MediaNation NV”) en elk van de met haar verbonden ondernemingen

MediaNation behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Websites en de Applicaties impliceert dat “de gebruiker” van de Websites en de Applicaties (hier inbegrepen, doch niet beperkt tot, de loutere internetbezoeker, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Websites en de Applicaties volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Onder deze voorwaarden vallen de diensten en platformen van volgende merken:

  • newsmonkey
  • Business AM
  • Goodbye

ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle bestanddelen van de Websites en de Applicaties (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, lay-out, teksten, logo’s, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan MediaNation of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Websites en van de Applicaties zelf, noch de op de Websites of op de Applicaties aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website en de Applicatie te kunnen bezoeken), of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van MediaNation.

ARTIKEL 3: PARTICIPATIE DOOR DE GEBRUIKER

Het is mogelijk voor de gebruiker om op bepaalde plaatsen op de Websites en in de Applicaties actief deel te nemen en dit o.a. door middel van het achterlaten van reacties, het aanklikken van bepaalde icoontjes, het zelf schrijven van artikels, het ‘posten’ van foto’s, het deelnemen aan een ‘community’, het inschrijven op de nieuwsbrieven en andere mailings enz.

In sommige gevallen zal de gebruiker zich dienen in te loggen alvorens hij of zij actief zal kunnen deelnemen. Bij het inloggen garandeert de gebruiker dat de door hem/haar meegedeelde gegevens correct en volledig zijn. Het meedelen van valse, onjuiste, onvolledige of verwarring scheppende gegevens kan ertoe leiden dat MediaNation de gebruiker definitief van de Websites en de Applicaties en al haar diensten en participatiemogelijkheden weert.

MediaNation behoudt zich ten allen tijde het recht voor om het inloggen van een gebruiker te weigeren zonder opgave van motivering. In het bijzonder geldt dit weigeringsrecht bij een vermoeden van opgave, door de gebruiker, van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens het inloggen.

Elk abonnement is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en mag niet worden gedeeld met andere/meerdere personen; en mag niet gelijktijdig op verschillende apparaten worden gebruikt. Het delen van abonnementen, zowel voor gedrukte als digitale publicaties, met anderen is niet toegestaan. Elke abonnee dient zijn of haar abonnement persoonlijk te gebruiken en mag geen toegang verschaffen aan anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaNation.

In geval van vastgestelde inbreuken op bovenstaande zaken, behoudt MediaNation zichzelf het recht voor om passende stappen te ondernemen, zijnde:

i) Het verstrekken van een waarschuwing.
ii) Het opleggen van een verplichting tot het wijzigen van het wachtwoord.
iii) Het deactiveren van het abonnement.

De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor de artikels, berichten, data, commentaren enz. die de gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op de Websites en de Applicaties meedeelt. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de gebruiker op de Websites en de Applicaties meedeelt. Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart MediaNation volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Websites en de Applicaties werd geplaatst.

De gebruiker verleent zijn/haar expliciete toestemming met het feit dat al de meegedeelde berichten, commentaren, data enz. op de Websites en de Applicaties door MediaNation onder elke mogelijke exploitatievorm en zonder enige beperking kunnen worden gebruikt, zonder dat deze laatste hiervoor aan de gebruiker toestemming dient te vragen of op enige wijze verantwoordelijkheid draagt voor de wettigheid van hetgeen meegedeeld wordt.

MediaNation accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor materialen of ideeën die ons ongevraagd worden toegezonden. Dit is om misverstanden te voorkomen voor het geval je ideeën lijken op de ideeën die wij onafhankelijk van elkaar hebben uitgewerkt of aan het uitwerken zijn. Indien je, ondanks onze gebruiksvoorwaarden, ervoor kiest om ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties, foto’s of andere materialen toe te zenden, ga je er verder mee akkoord dat het MediaNation vrij staat om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties, foto’s of andere materialen te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwikkeling en marketing van producten en services, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan jou.

MediaNation behoudt zich het recht voor elke vorm van participatie door een gebruiker, waaronder geschreven artikels, foto’s en dergelijke, op eenvoudig verzoek van derden of op eigen verzoek, zonder opgave van motivering, te weigeren. Dit geldt in het bijzonder voor onpassende en commercieel gerichte berichten. Onpassend en verboden zijn onder andere, doch niet uitsluitend, berichten, commentaren, data enz. die:

  • Kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
  • Het risico lopen als “laster en eerroof” te worden beschouwd of smaad beogen;
  • Als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van de Websites en Applicaties zouden kunnen worden beschouwd;
  • Op eender welke manier de rechten van MediaNation – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, haar goede reputatie, aantasten;

Elke vorm van participatie door een gebruiker kan aan de bevoegde instanties worden doorgegeven in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek indien de instanties daarom verzoeken.

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om klacht neer te leggen of een opmerking te maken aangaande de participatiemogelijkheden op de Websites en de Applicaties, de participatievormen van een andere gebruiker enz. door een email te richten aan: info@GMGroup.be. MediaNation doet haar best om elke klacht of opmerking van een passende reactie te voorzien.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

MediaNation waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de volledige juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Websites en in de Applicaties verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door MediaNation zelf op de Websites of de Applicaties werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Websites en de Applicaties terug te vinden is, waaronder teksten, foto’s, geluid, data enz.

MediaNation is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

MediaNation is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website.

MediaNation is niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Websites en de Applicaties. In het bijzonder is MediaNation niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Websites en de Applicaties.

MediaNation is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. MediaNation kan geen enkele controle uitoefenen op deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Websites en de Applicaties doet MediaNation zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. MediaNation kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op – of van – de Websites en de Applicaties.

ARTIKEL 5: PRIVACY

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt MediaNation zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt MediaNation de gebruiker aan regelmatig op de Websites na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 6: AFSTAND

Het ontbreken van het afdwingen door MediaNation van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van de Websites en de Applicaties in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.

ARTIKEL 7: DEELBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

ARTIKEL 8: GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE APPLICATIE

MediaNation verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbare licentie om de Applicaties te downloaden en installeren op een mobiel toestel dat je zelf beheert. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Applicaties te gebruiken voor commerciële doeleinden. De Gebruiker mag de Applicaties niet kopiëren, behalve als backup.

De Gebruiker mag de Applicaties niet (i) aan derden ter beschikking stellen, verkopen of verhuren; (ii) kopiëren, aanpassen of afgeleide werken creëren gebaseerd op de Applicaties; (iii) decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Applicaties te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. MediaNation behoudt alle rechten in en van de Applicaties die niet uitdrukkelijk in de Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

MediaNation heeft te allen tijde het recht om de Applicaties aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Applicaties te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de Applicaties te beperken of de toegang tot de Applicaties geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. MediaNation zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

ARTIKEL 9: KLACHTENPROCEDURE

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Websites en de Applicaties kan u zich steeds richten per e-mail richten aan op het volgende adres: info@gmgroup.be.

Klachten worden behandeld volgens het klachtendecreet van 1 juni 2001. Daarin staat dat anonieme klachten niet zijn toegestaan. Het is daarom noodzakelijk dat de klager zijn identiteit bekend maakt onder de vorm van: voornaam, familienaam,  adres en/of e-mailadres.

Wanneer een klacht onontvankelijk is, wordt ze niet als klacht behandeld.

Wanneer een klacht wel ontvankelijk is brengt MediaNation de klager op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek over de klacht. Indien wij van oordeel zijn dat een klacht niet gegrond is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.

Vlaamse Ombudsdienst

Wanneer u niet akkoord gaat met het antwoord van MediaNation, kunt u zich met uw klacht wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst.

ARTIKEL 10: BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Laatste update: 17/01/2024