ABONNEMENTSVOORWAARDEN

VOORWERP

Deze Abonnemenstvoorwaarden zijn van toepassing op abonnementen die toegang verlenen tot de gedrukte en/of digitale publicaties van GMGroup NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.231.310 ("GMGroup") en elk van de met haar verbonden ondernemingen.

Onder deze voorwaarden vallen de abonnementsdiensten van volgende mediamerken:

  • Newsmonkey
  • Business AM
  • Goodbye
  • Gezond
  • Newsweek Belgium BV

Door het aangaan van een Abonnement wordt de Abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

GMGroup is bevoegd de Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. GMGroup zal via haar website(s) Abonnees tijdig informeren over de wijzigingen en het tijdstip van inwerkingtreding.

Voor specifieke abonnementenacties kan worden afgeweken van deze Abonnementsvoorwaarden door de betreffende actievoorwaarden.

Deze Abonnementsvoorwaarden doen geen afbreuk aan en moeten samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van toepassing binnen GMGroup:

Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden

KLANTENDIENST

De klantendienst voor Abonnementen van GMGroup is te bereiken op:

PartnerPress
Lenniksebaan 451
1070 Anderlecht
partnerpress@partnerpress.be
+32 (0) 2 556 41 40

AANBOD

Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle media-abonnementen, zowel Print als Digitaal, binnen GMGroup.

Het aanbod van GMGroup is enkel van toepassing bij tijdige bestelling via een van de websites van GMGroup of via de door GMGroup beschikbaar gestelde kanalen.

Het aanbod van GMGroup is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is niet cumuleerbaar met abonnementenacties.

De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW (indien toepasselijk).

Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode. Alle aanbiedingen zijn beperkt in tijd en aantal. De korting op een abonnement is berekend op basis van de losse verkoopprijs in de krantenwinkel, tenzij anders wordt vermeld.

Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode betaalt u het dan geldende reguliere tarief.

De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

De omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten zijn onder voorbehoud van onopzettelijke of zelfs grove fouten en vergissingen. Indien er zich een correctie heeft voorgedaan, dan heeft u de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

GMGroup behoudt zich het recht voor om de prijzen, de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen. De aanduiding bijlagen of het aantal pagina’s is steeds onder voorbehoud van wijziging.
GMGroup is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of diensten (magazine, speciale uitgaven, nieuwsbrief, …) uit haar aanbod wijzigingen ondergaat of wordt stopgezet.

PREMIES EN WELKOMSTGESCHENKEN

Het aanbod van premies en welkomstgeschenken (hierna "Premies") is telkens geldig voor een bepaalde periode of zolang de voorraad strekt en wordt slechts verstrekt aan nieuwe abonnees, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien een premie niet meer in voorraad is kan GMGroup de abonnee een alternatief voorstellen of kan er een korting worden toegekend op het abonnementsgeld.

Premies worden pas verzonden na betaling van het abonnementsgeld en dit binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Premies dienen door de Abonnee onmiddellijk na ontvangst geïnspecteerd te worden en gebreken dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan GMGroup gemeld te worden.

BESTELLING

Om te bestellen, moet u meerderjarig zijn. Voor de bestelling van een Print Abonnement dient u in België te wonen.

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Abonnementsvoorwaarden aanvaardt.

Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan. Bedrijven of organisaties bestellen in naam van het bedrijf of organisatie, met vermelding van een contactpersoon.

De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement.

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Abonnementsvoorwaarden.

BETALING

Abonnementen worden betaald via domiciliëring, kredietkaart, overschrijving of online betaling.

Indien GMGroup de betaling niet ontvangen heeft, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet tot het moment dat GMGroup de betaling heeft ontvangen..

Indien u heeft ingetekend op een abonnement met premie (vb boek) wordt deze premie verzonden zodra GMGroup de betaling heeft ontvangen.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege GMGroup dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn.

GMGroup is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

LEVERING

Voor wat betreft de levering van het Print Magazine werkt GMGroup samen met de externe partij Partner Press (AMP). De aangeduide levertermijn is indicatief en niet bindend, toch doen wij ons uiterste best om binnen deze termijn te leveren.

De levering gebeurt op het adres dat u bij de bestelling opgeeft als leveringsadres.

DUURTIJD

Naargelang de aanbieding wordt het abonnement aangegaan

ofwel (i) voor een vaste duurtijd van de gekozen abonnementsperiode tijdens dewelke het abonnement niet opzegbaar is. Zonder opzegging minimaal 14 kalenderdagen voor het einde van de vaste duurtijd wordt uw abonnement verlengd voor een onbepaalde duurtijd;

ofwel (ii) voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnementsperiodes van telkens een maand tijdens dewelke het abonnement op elk moment kan opgezegd worden.

Opzegging gebeurt door contact op te nemen met de klantendienst zoals aangegeven in het colofon en mits een opzegtermijn te respecteren van minstens 14 kalenderdagen voor de start van de volgende abonnementsperiode.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons GMGroup NV, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, B-9000 Gent – privacy@gmgroup.be, via een ondubbelzinnige, schriftelijke, verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U zal van ons een ontvangstbevestiging ontvangen.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan met betrekking tot de herroepen bestelling, niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld (en in het bezit zijn van de teruggestuurde goederen of in het bezit zijn van bewijs van retourzending) van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode; in ieder geval zal de terugbetaling kosteloos zijn voor u.

U dient de reeds ontvangen goederen, niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan GMGroup NV terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Het risico op beschadiging voor de terugzending van de goederen ligt bij u. Indien de goederen beschadigd zijn wanneer wij deze in ontvangst nemen, zal een waardevermindering berekend worden.

GEGEVENSBESCHERMING

Je persoonsgegevens worden verwerkt door GMGroup (verwerkingsverantwoordelijke) en Partner Press (verwerker) voor klantenbeheer, bedrijfsvoering en aanbiedingen op grond van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

U beschikt steeds over het recht van inzage en verbetering van uw gegevens. Daarvoor kan contact worden opgenomen met het Privacy Departement van GMGroup, volgens de richtlijnen opgenomen in de Privacyverklaring

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Abonnementsvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Laatste wijziging: 06/05/2020