ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities en toepassing algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene dienstverleningsvoorwaarden, hierna genoemd "Algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij MediaNation NV, met maatschappelijke zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 103, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464 231 310, hierna genoemd "de Dienstverlener", "de Verkoper" of "MediaNation".

De "Klant" is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij de Dienstverlener/Verkoper bestelt.

Alle betrokken partijen verklaren kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en accepteren vrijwillig de uiteengezette verplichtingen.

Voor de algemene voorwaarden met betrekking tot een huurovereenkomst voor een of meerdere van de faciliteiten van MediaNation NV, zie: Algemene huurovereenkomst. (https://medianation.be/huurvoorwaarden). Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen MediaNation NV en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

De niet-uitoefening door MediaNation NV van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van MediaNation, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

Aanbod en bestelling

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van MediaNation NV.

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de klant of ondertekening van de bestelbon. De bestelbon bevat een vermelding die de klant herinnert aan de voorliggende algemene voorwaarden.

Pas wanneer de overeenkomst ondertekend terug in het bezit van MediaNation is, kan de opdracht van start gaan; de bestelbon vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

MediaNation behoudt zich het recht haar algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

Deze overeenkomst kan volgende producten, diensten en advertentiemogelijkheden omvatten, maar bestaat niet uitsluitend uit: video, native advertising, bannering, sponsoring, social media management, strategiebepaling, consultancy, chatbot creatie, etc…

Producten en advertenties opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave kunnen door MediaNation op eigen initiatief en op kosten van de klant vertaald worden, dan wel dat MediaNation aan de klant vraagt om voor deze vertaling te zorgen.

MediaNation wordt door de levering van het materiaal door de klant eigenaar hiervan. MediaNation blijft ten allen tijde eigenaar van het eigen geproduceerde materiaal.

MediaNation bewaart het materiaal tot 3 maanden na einddatum van de overeenkomst zoals overeengekomen op de bestelbon bij aanvang van de campagne en mag dit na deze periode vernietigen, tenzij de klant zich hiertegen schriftelijk verzet voor het einde van deze termijn.

Prijs

De prijzen in de overeenkomst worden weergegeven in euro, exclusief belastingen en gelden voor de volledige duur van de campagne zoals bepaald in de overeenkomst.

Iedere verhoging van de BTW of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering zal automatisch ten laste van de klant worden opgelegd.

MediaNation behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen alsook het bewijssysteem van de advertenties te wijzigen.

Eventuele bijkomende kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend aan het einde van de campagnelooptijd, in functie van de wijze en plaats van levering.

Het afsluiten van deze overeenkomst verbindt MediaNation niet tot een exclusieve overeenkomst. De klant erkent uitdrukkelijk dat het MediaNation vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten diensten te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan de overeenkomst na te gaan of MediaNation diensten levert aan geïdentificeerde concurrenten.

Levering en continuïteit

MediaNation mag eenzijdig beslissen tot weigering of uitstel van publicatie of uitzending, zonder mogelijkheid van verhaal of schadevergoeding voor de klant.

MediaNation mag op de wijze die zij passend acht aanduiden dat de publicatie of uitzending een advertentie betreft.

Opgaven van levertermijnen worden ter informatie meegedeeld aan de klant en houden geen enkele verbintenis in vanwege MediaNation, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door MediaNation nv. De klant kan de levertermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst en kan geen schadevergoeding, interesten of andere vorderingen laten gelden vanwege de levertermijnen.

In de vooropgestelde prijzen is 1 correctieronde inbegrepen, zowel voor tekst als beeld. Indien de klant meer correctierondes vraagt kunnen deze als meerkost op de eindfactuur worden aangerekend door MediaNation.

Indien de klant zijn woonplaats of zetel buiten België heeft, kan MediaNation eisen dat keuze van woonplaats in België wordt gedaan.

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze uitsluitend schriftelijk wijzigen, door akkoord van beide partijen.

Aansprakelijkheid

Enkel de klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in het aangeleverde publiciteitsmateriaal.

De klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het gebruikte materiaal. Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks lijden, en hij zal MediaNation op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vor-deringen van derden tegen MediaNation, en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen MediaNation ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoe-dingen en intresten waartoe MediaNation zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant verhaald worden.

De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerden en/of gefilmden.

Elke persoon die een opdracht geeft, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor het product, de dienst en/of de advertentie die hij laat plaatsen en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan de derde wordt gericht.

Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de klant tijdig geleverd op de zetel van MediaNation, volgens de specificaties van de technische fiche. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen van het betrokken medium; de technische fiche is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag. De klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten aan de klant gefactureerd worden.

De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van instructies met betrekking tot het geleverde materiaal volgens de voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen binnen de bestelbon.

MediaNation is niet aansprakelijk voor technische fouten bij laattijdige aanlevering van het materiaal. MediaNation kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld bij opgave van verkeerde gegevens door de klant, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent de risico's verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico's dat MediaNation niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de websites en applicaties van MediaNation of door het internet.

De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door MediaNation nv gerealiseerde back-ups als bewijsmateriaal kunnen dienen

Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum aan de maatschappelijke zetel van MediaNation, en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op tegen 1% per begonnen kalendermaand.

30% van het factuurbedrag wordt bij aanvang van de campagne gefactureerd; en de overige 70% bij oplevering van het eindresultaat.

Indien het een campagne betreft die meer dan 3 maanden in beslag neemt zal de overeenkomst evenredig over de looptijd van de campagne maandelijks gefactureerd worden.

Iedere betwisting met betrekking tot de factuur dient via schriftelijk en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van MediaNation nv binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze periode kan de klant de factuur niet meer betwisten.

MediaNation heeft het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10%, met een minimum van 40 euro, wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van MediaNation vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant.

Annulatie

Ingeval van annulatie van een lopende opdracht door de klant, behoudens overmacht, zal de bestelling volledig gefactureerd worden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan MediaNation de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van het volledig verschuldigde facturatiebedrag.

Auteurs- en eigendomsrechten

MediaNation behoudt het auteursrecht op alle eigen geproduceerde materialen; alle insteken, teksten, videomateriaal, beeldmateriaal, ontwerpen, realisaties en interpretaties blijven exclusief eigendom van MediaNation en mogen niet geïmiteerd of gereproduceerd worden.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten te welke titel ook.

Elke reproductie of imitatie, zelfs gedeeltelijk, in eender welke vorm zal beschouwd worden als namaak of als een daad van oneerlijke concurrentie.

MediaNation nv verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zijn door eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien MediaNation beroep heeft gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren, verklaart MediaNation alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te hebben verkregen.

MediaNation vrijwaart de klant bijgevolg tegen iedere eis, bewering, of verzet van iedere persoon die met betrekking tot het geheel of een deel van de door MediaNation geproduceerde diensten een eigendomsrecht inroept.

Klachten

Klachten of protesten betreffende de producten, diensten, geplaatste advertenties, leveringen en de daarop betrekking hebbende facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan MediaNation binnen 8 dagen na verschijning of levering.

Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet en geven geen automatisch recht op compensatie.

De klant erkent dat de verantwoordelijkheid van MediaNation in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de adverten-tie/levering door MediaNation gefactureerde bedrag, en anderzijds tot de bewezen rechtstreekse schade.

Diverse bepalingen

MediaNation is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting,extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, verlies of vernietiging van het informaticasysteem of databank, lock-outs, een feit of beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt, technische defecten, of iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van MediaNation ontsnapt, …MediaNation dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van MediaNation, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijk is geworden, verbinden deklant en MediaNation zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.

Laatste update: 27/04/2021